ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นักศึกษาชาย ที่มีอายุ20 ย่าง 21 ปี(นับปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ ปีพ.ศ. เกิด) และกำลังศึกษาอยู่ ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.)

ต้องมาดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผัน หรือมาดำเนินการยื่นเอกสารไม่ทันที่สถาบันกำหนด

หากถูกคัดเลือกเข้ากองประจำการ จะไม่สามารถผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อได้ ต้องเข้ารับราชการทหารทันที

หากนักศึกษามีข้อสงสัย สอบถามได้ที่  สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.023298142

ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย แส้ทอง โทร.084-139-6929 

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สจล. [https://office.kmitl.ac.th/osda/th/sodier64/#1562127612732-f9fa85ba-0531](https://office.kmitl.ac.th/osda/th/sodier64/#1562127612732-f9fa85ba-0531)

สอบถามได้ที่

ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย แส้ทอง โทร.084-139-6929

สำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 4 

อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3643