นายตันติกร เติมแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง The optimum conditions of nitrogen source in cultural medium for increasing the bioacti

นายตันติกร เติมแก้ว  นักศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง The optimum conditions of nitrogen source in cultural medium for increasing the bioactive compunds production of Cordyceps militaris การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ สาขาจุลชีววิทา และวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

News from : คณะวิทยาศาสตร์

Hit : 4548