นักศึกษาไอทีดีเด่น

นายนพณัฐ พลอยวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยได้จัดพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สำหรับนายนพณัฐ พลอยวงศ์ นั้นมีผลงานเคยได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านผลการเรียนดีเด่น (GPAX 4.00) และด้านทําชื่อเสียงด้านวิชาการให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตลอดช่วงปีการศึกษา 2559-2562  อีกทั้งยังได้เคยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านอื่นๆ มากมาย และได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะไอทีลาดกระบังมาโดยตลอด อาทิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ NTT&DD Digital Transformation Challenge 2019, รางวัล Consolation Prize จากโครงการ Huawei ICT Competition 2018-2019, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ครั้งที่ 11, รางวัลชนะเลิศ จากโครงการ CAT Cyfence Cybercop Contest 2016, รางวัล Special Prize Award จากโครงการ MUICT-DataHack 2017 เป็นต้น

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4181